ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)

??ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครูผู้สอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง??

?ในโอกาสที่ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม?

?#คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเกือบทุกรายวิชา?

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ #คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ๓.๗๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ #คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ๒.๐๕
?????????????✌️✌️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *