โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วม “โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองพลทหารช่างค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี ระหว่าง วันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *