พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *