กิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *