กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สื่อการเรียนรู้

ครูวิภา

***** ม.3/1 *****

พระไตรปิฎกและศาสนสุภาษิต วันที่ 6 ม.ค. 64

พุทธศาสนสุภาษิต วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.3/2 *****

พระไตรปิฎกและศาสนสุภาษิต วันที่ 5 ม.ค. 64

พุทธศาสนสุภาษิต วันที่ 6 ม.ค. 64

หน้าที่ชาวพุทธ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.3/3 *****

พระไตรปิฏกและศาสนสุภาษิต วันที่ 5 ม.ค. 64

พุทธศาสนสุภาษิต วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.5/1 *****

ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา วันที่ 5 ม.ค. 64

พุทธสาวก วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.5/2 *****

ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา วันที่ 5 ม.ค. 64

พุทธสาวก วันที่ 8 ม.ค. 64

ครูคงฤทธิ์

***** ม.1/2 *****

มรดกโลก วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.1/3 *****

มรดกโลก วันที่ 6 ม.ค. 64 part 1

มรดกโลก วันที่ 6 ม.ค. 64 part 2

***** ม.5/1 *****

สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 วันที่ 5ม.ค. 64

***** ม.6/1 *****

กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ วันที่ 6 ม.ค. 64

กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.6/2 *****

กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.6/3 *****

กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ วันที่ 6 ม.ค. 64

กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ วันที่ 7 ม.ค. 64

ครูภาวิกา

***** ม.2/1 ****

พุทธประวัติตอนการผจญมาร ตรัสรู้ วันที่ 6 ม.ค. 64 part 1

พุทธประวัติตอนการผจญมาร ตรัสรู้ วันที่ 6 ม.ค. 64 part 2

พุทธประวัติตอนการผจญมาร ตรัสรู้ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/2 *****

พุทธประวัติตอนการผจญมาร ตรัสรู้ วันที่ 7 ม.ค. 64

พุทธประวัติตอนการผจญมาร ตรัสรู้ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

พุทธประวัติตอนการผจญมาร ตรัสรู้ วันที่ 6 ม.ค. 64

พุทธประวัติตอนการผจญมาร ตรัสรู้ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/4 *****

พุทธประวัติตอนการผจญมาร ตรัสรู้ วันที่ 6 ม.ค. 64

พุทธประวัติตอนการผจญมาร ตรัสรู้ วันที่ 7 ม.ค. 64

พุทธประวัติตอนการผจญมาร ตรัสรู้ (ต่อ) วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.3/1 *****

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.4/1 *****

แหล่งอารยธรรม วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.4/2 *****

แหล่งอารยธรรม วันที่ 5 ม.ค. 64

ครูเขมจิรา

***** ม.1/1 *****

วิชา สังคม 1 วันที่ 5 ม.ค. 64

สังคมศึกษา วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.1/2 *****

สังคมศึกษา วันที่ 6 ม.ค. 64

สังคมศึกษา วันที่ 7 ม.ค. 64

สังคมศึกษา วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.1/3 *****

วิชา สังคม 1 วันที่ 5 ม.ค. 64

สังคมศึกษา วันที่ 6 ม.ค. 64

สังคมศึกษา วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/1 *****

ประวัติศาสตร์ ม. 2 วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.2/2 *****

อารยธรรมจีน วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

ประวัติศาสตร์ ม.2 วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.2/4 *****

อารยธรรมจีน วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.4/1 *****

สังคมศึกษา วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.4/2 *****

สังคมศึกษา วันที่ 8 ม.ค. 64