.

อัตลักษณ์โรงเรียน มีจิตอาสา เอกลักษณ์ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  Home page    Link 
Link
 
 หน่วยงานการศึกษา
    กระทรวงศึกษาธิการ   http://www.moe.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ   http://www.obec.go.th
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   http://sesao8.go.th/sesao/
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   http://www.ipst.ac.th
    สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)   http://www.onesqa.or.th
 โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี
    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   http://www.ben.ac.th
    โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์   http://www.kururaj.ne
    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์   http://www.ratb.ac.th
    โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์   http://www.ratrard.ac.th/
    โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง   http://www.ratanaschool.net/
    โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม   http://www.dontoom.net/
    โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม   http://www.krabyai2.net/
    โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี   http://www.photha.ac.th/
 vdoห้องสมุด
    vdo   https://drive.google.com/file/d/0B6ZzScMckm6iVDNNbG9ZeXY1QVU/edit?usp=sharing
 
 
 
 
October 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 October 2562
 
All online 9 People
IP number 18.210.22.132
You are visitor number 715,949
 
โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056  Fax : 032281057
Email : pakthopittayakom@gmail.com